فرم مشاوره

کاربر

blog-mobile-hero

مانند تمام نرم افزارهای ابری تعداد کاربران دارای دسترسی برای مدیریت portal دارای محدودیت می باشد . البته هر زمان بر حسب نیاز میتوان تعداد کاربران را افزایش داد . شرکت های متوسط بعد از ثبت شرکت خود میتوانند تا 10 کاربر را دعوت به همکاری نماید . در صورتیکه این کاربران هنوز در BasisPanel پروفایل نداشته باشند ، ضمن ایجاد دسترسی برای ، پلن profissional کاربری نیز فعال میشود. البته فضای کاربری همیشه خصوصی بوده و اطلاعات آن هیچ گاه در اختیار دیگران از جمله کسانیکه دعوت به همکاری نمودند ، قرار نخواهد گرفت.