فرم مشاوره

سطح دسترسی

سطح دسترسی

در پرتال BasisPanel گروه های کاربری (معمولا متناظر با آنچه در سازمان واعی شما تعریف شده اند) قابل ایجاد می باشد . شما میتوانید از بخش های اصلی تا جزیی ترین تسک ها را به تفکیک برای این گروه ها تعیین نمایید . به صورت کلی تمام دسترسی ها در زمان ایجاد سرویس به مدیر معرفی شده داده میشود . مدیر میتواند وظایف خود را به هر گروه کاربری دیگری تفویض و یا یکی از افراد دعوت شده را به گروه admin دعوت کند تا وظیفه واگذاری تسک ها با سایر کارمندان به انجام رسد.