فرم مشاوره

زبان

زبان

دو نیاز اصلی برای طراحی وب سایت های مدرن در نظر گرفتن انتخاب زبان و device به صورت اتوماتیک می باشد. به عنوان مثال شما تصمیمی میگیرید با شناسایی IP کاربر خود زبان مشخص را برای کاربر در نظر بگیرید. اگر کاربری از کشور اروپایی باشد، کاربر موردنظر را به وب سایت انگلیسی راهنمایی کنید. برای سهولت در مدیریت محتوای چندزبانه BasisPanel این امکان را به شما میدهد تا هنگام بارگزاری یک صفحه زبان های مختلف همان page را بارگزاری نمایید تا بر اساس سیاست انتقال کاربر بر روی صفحات تسهیل گردد.