فرم مشاوره

تیکتنیگ

تیکتنیگ

بت درخواست ، شکایات ، پیگیری و مواردی مانند اینها در شرکت ها معمولا با نرم افزار تیکتینگ انجام میگردد . در شرکت منظومه نگاران نرم افزاری برا ساخت فرم های متفاوت توسعه داده شده که به صورت کد باز (open source) در این آدرس قرار داده شده است . یکی از بهترین مصارف این ماژول تعریف ساختار تیکت های قابل ثبت در نرم افزار تیکتینگ می باشد ، تجمیع سطح دسترسی ، ذخیره ساز ، سطوح سازمانی و فرم ساز در یک نرم افزار تیکتینگ چیزی بیشتر از تصور شما را فراهم نموده است