فرم مشاوره

تقویم شرکتی

تقویم شرکتی

تقویم در بخش شرکت ها یک تابلوعی اعلانات برای اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای مهم در شرکت می باشد . تفاوت تقویم در بخش شرکت و در بخش کاربر تنها در نوع دسترسی به آن می باشد . همان طور که به نظر میرسد دسترسی ها در تقویم شرکتی بر اساس گروه های سازمانی تعریف می شود . به عنوان مثال چنانچه جلسه ای را برای واحد مالی شرکت تنظیم نمایید میتوان تاریخ و زمان دقیق جلسه را ثبت و با گروه مالی به اشتراگ بگذارید