فرم مشاوره

محتوا

blog-mobile-hero

بخش محتوا در BasisPanel جهت تعریف تمام اطلاعات قابل ارائه می باشد . تفاوت عمده این بخش با سایر سیستم های مدیریت محتوا در SchemaBase بودن آن است . مطالبی مانند مقالات ، اخبار ، محصولات ، اماکن و مانند اینها در حال حاضر به کمک بیش از 3000 schema موجود در سایت schemai.ir ، date entery میشود .