فرم مشاوره

ارسال خودکار به گوگل

ارسال خودکار به گوگل

پس از بررسی های تیم سئو و مارکتینگ در شرکت های متفاوت متوجه شدیم زمان و منابع زیادی از شرکت ها صرف بررسی ، ثبت و ارسال تغییرات در گوگل میشود ، برای رفع این نیاز بیسیس پنل امکانی را توسعه داده تا به واسطه آن مدیران مارکتینگ مطمئن باشند پس از انجام تنظیمات لازم در صورت تغییر در محتوای صفحات ، آن را به صورت خودکار به گوگل ارسال میکنند.