فرم مشاوره

امکان توسعه با بیسیس کور

امکان توسعه با بیسیس کور

سرویس ابری توسعه کسب و کار در بیسیس پنل زبان منحصر به فرد خود را برای توسعه ، BasisCore انتخاب کرده است . این زبان که بیش از 10 سال بر روی تمام تولیدات شرکت منظومه نگااران تست شده و هم اکنون بیش از 1000 کسب و کار از آن استفاده میکنند ، دارای چند ویژگی منحصر به فرد می باشد . افرادی که داشنی پایه ای در خصوص توسعه وب سایت و یا انواع کسب و کارهای اینترنتی را داشته باشند میتوانند با مراجعه به سایت Academy.ir، تمام موارد آموزشی این زبان را به صورت فارسی و در قالب های ویدیو و نوشتاری مشاهده کنند. همچنین شرکت منظومه نگاران برای آموزش فردی و یا گروهی تیم IT شرکت ها آمادگی دارد.