فرم مشاوره

تعریف کلیدواژه

تعریف کلیدواژه

برای مدیریت بهتر کلیدواژه های اساسی کسب و کار خود ، این کلیدواژه ها در بخشی به صورت مشخص تعریف و شناسه منحصر به فرد خواهند داشت ، به این ترتیب برای تخصیص هر لندینگ به یک یا چند کلیدواژه میتوان از console سئوی بیسیس پنل استفاده کرد . ما اگاه هستیم که ابزار های متفاوتی در حالل حاضر در جهان برای مدیریت کلیدواژه ها استفاده می گردد . و ابزارهای توسعه داده شده را به هیچ عنوان با آنها مقایسه نمیکنیم ، بلکه اعتقاد داریم این ابزار برای مدیریت تسک ها و طبقه بندی صفحات بسیار کاربردی است .