فرم مشاوره

امکان endpoint

امکان endpoint

endpoint در حقیقت دروازه ارایه خدمت در نقاطی از جهان میباشد که BasisPanel در آن مناطق ارایه سرویس میکند. به عنوان مثال چنانچه تیم طراحی و فروش شما در ایران می باشند و تیم پشتیبانی در کشوری مانند کانادا قرار دارد ، میتوانید برای توسعه کسب و کار خود یک endPoint در کانادا ثبت کنید و بخش خارجی کسب و کار خود را بر روی آن نصب کنید . بدیهی است سرعت ارایه اطلاعات ، پایداری و دسترسی از کشور مورد نظر و همچنین قوانین مالی و تحریمی در بهرین حالت مدیریت میشود .