فرم مشاوره

فروشگاه الکترونیک

showblog-img

از سال 1382 شرکت منظومه نگاران با راه¬اندازی وب سایت efeh در زمینه فروش b2c فعالیت نموده و در حال حاضر یکی از قدیمی¬ترین نسخه¬های فروشگاه الکترونیک در کشور می¬باشد.

از سال 1382 شرکت منظومه نگاران با راه اندازی وب سایت efeh در زمینه فروش b2c فعالیت نموده و در حال حاضر یکی از قدیمی ترین نسخه های فروشگاه الکترونیک در کشور می باشد.

این سایت، موفق به دریافت کلیه ی مجوزهای لازم برای فعالیت گردیده است.

لینک خبر
برگشت به لیست
برگشت به خانه