فرم مشاوره

آئین‌نامه انضباطی (مجموعه شرکت‌های منظومه نگاران)

به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارآیی و بهبود کمی و کیفـی فعالیـت‌هـا و جلوگیری از بی‌نظمی، آیـین‌نامـه انضـباطی کارمندان مجموعه شرکت‌های منظومه نگاران براساس "مقررات اصلاحی تعیین موارد قصـور و نقـض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاي انضباط کار در کارگاه‌هـا، موضـوع تبصـره۲ ماده ۲۷ قانون کار" مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ وزیر کار و امور اجتماعی، مشتمل بر شش فصل به شرح زیر تـدوین و قابل اجرا است.

فصل اول: کمیته انضباط کار

ماده ۱. به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی تمامی کارمندان، کمیته‌هایی تحـت عنـوان "کمیتـه انضباط کار" مرکب از اعضاي زیر تشکیل شده است. 

     الف) نماینده مدیرعامل آشنا به قوانین 2 نفر 

     ب) نماینده کارمندان یا نماینده شورای اسلامی کار آشنا به قوانین 2 نفر 

     ج) نماینده سرپرستان آشنا به قوانین 1 نفر 

تبصره ۱. منظور از سرپرست، کارمندانی هستند که تحت هر عنـوان، مسـئولیت نظارت بر کار یـک یـا چنـد کارمند را بر عهده داشته باشند.

تبصره ۲. در هنگام انتخاب نماینده مدیرعامل، افرادي نیز به عنوان اعضاي جانشین تعیین می‌شوند که در صورت قطع رابطه عضو اصلی، براي باقیمانده دوره، حسب مورد، جایگزین می‌شوند. 

ماده ۲. مدت عضویت اعضاي کمیته انضباط کار در کمیته مزبور 2 سال است و انتخاب مجـدد آنان بلامانع است. 

ماده 3. جلسات کمیته انضباط کار با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنان بـا اکثریـت آراء معتبر است. چنان‌چه کمیته انضباط کار به دلیل عدم حضور اعضا در دو جلسه متـوالی رسـمیت پیدا نکند، موضوع بـه طـور مسـتقیم از طـرف ذي‌نفـع (کارمند یـا کارفرمـا) قابـل طـرح در مراجـع حل اختلاف خواهد بود. 

ماده ۴. کمیته انضباط کار در اولین جلسه از بین اعضاي خود، یک نفر به عنوان رییس، یک نفر بـه عنوان نایب رییس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نموده و مشخصات، سمت اعضا و موجودیت خود را به طور کتبی به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اعلام می‌نماید. 

ماده ۵. اعضای کمیته انضباطی کار علاوه بر تابعیت ایران و تدین به دین مبـین اسـلام و یـا یکـی از ادیان رسمی کشور و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، باید داراي حـداقل یک سال سابقه کار باشند. 

     تبصره 3. در کمیته انضباط کار، یک نفر از نمایندگان انتخابی کارفرما، باید آشنا به مسایل حقوقی بوده و ترجیحا داراي لیسانس حقوق باشد. 

ماده ۶. انجام وظیفه در کمیته انضباط کار با حفظ سمت است.   

ماده ۷. تصمیمات کمیته انضباط کار در شش نسخه تنظیم و به ترتیب زیر ابلاغ می‌شود: 

          الف) یک نسخه براي ابلاغ به کارمند؛ 

          ب) یک نسخه براي اطلاع کارفرما؛ 

          ج) یک نسخه براي ضبط در بایگانی کمیته انضباط کار؛ 

          د) یک نسخه براي ضبط در پرونده استخدامی کارمند؛ 

          هـ) یک نسخه براي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل.


فصل دوم: تخلفات

ماده ۸. طبقات تخلفات به قرار زیر است: 

الف) طبقه اول 

          1. کم‌کاري یا سهل‌انگاري در انجام وظایف محوله؛ 

          2. عدم رعایت شئون اسلامی و عدم رعایت پوشش مناسب با محیط کار؛ 

          3. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري؛ 

          4. امتناع از حضور در دوره‌هاي آموزشی و غیبت غیرموجه در حین گذراندن دوره‌هاي آموزشی؛ 

          5. بی‌توجهی سرپرست و مدیر مربوطه در ارایه گزارش تخلفات کارمندان تحت سرپرستی؛ 

          6. سهل‌انگاری در حفظ وجوه، اموال و اسناد که منجر به ایراد خسارت شود؛ 

          7. مرخصی غیرمجاز در ساعات موظف کاري؛ 

          8. استعمال دخانیات در محل کار. 

ب) طبقه دوم 

          1. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور محوله آن‌ها بدون دلیل؛ 

          2. تبعیض یا اعمال سلیقه شخصی یا روابط غیرکاري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص؛ 

          3. سرپیچی از اجراي دستور مقام مافوق در حدود وظایف کاري؛ 

          4. ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور کاري؛ 

          5. سوء استفاده از مقام، موقعیت یا شئون شغلی؛ 

          6. استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل کار یا اعتیاد به آن‌ها؛ 

          7. ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت. 

ج) طبقه سوم 

          1. جعل یا دست زدن در اسناد و اوراق یا استفاده از سند مجعول؛ 

          2. اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ 

          3. گرفتن وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است؛ 

          4. هر نوع استفاده غیرمجاز از اموال شرکت یا مشتري؛ 

          5. هر نوع تصاحب غیرمجاز اموال شرکت یا مشتري؛ 

          6. توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کـردن آن‌هـا و اسـتراق‌سمع بدون مجوز قانونی؛ 

          7. افشاي اسرار و اسناد محرمانه کاري؛ 

          8. کارشکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاري و اعمال فشارهاي فردي بـراي تحصیل مقاصد غیرقانونی. 

د) طبقه چهارم 

          1. عضویت در سازمان‌هایی که مرام‌نامه یا اساس‌نامه آن‌ها مبتنی بـر نفـی ادیـان الهـی اسـت یـا طرفداري و فعالیت به نفع آن‌ها با تایید مراجع ذي‌صلاح؛ 

          2. عضویت در گروه‌هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آن‌ها با راي مراجع قانونی؛ 

          3. تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیرقانونی و اعمـال فشـارهاي گروهـی براي مقاصد غیرقانونی.


فصل سوم: تنبیهات

ماده ۹. تنبیهات اداري به ترتیب عبارتند از:

           الف) تذکر کتبی براي بار اول؛ ‌

          ب) تذکر کتبی براي بار دوم؛ ‌

          ج) عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداش‌ها یا تسهیلات تا 3 ماه؛ 

          د) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌هاي بالاتر تا یک سال؛ ‌

          هـ) اخراج با رعایت ماده ۲۷ قانون کار. 

ماده ۱۰. در خصوص تاخیر، تعجیل و غیبت غیر موجه کارگران، تنبیهات به شرح ذیل می باشد: 

          الف) تذکر کتبی براي بار اول؛ ‌

          ب) تذکر کتبی براي بار دوم؛ ‌

          ج) عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداش‌ها یا تسهیلات تا 3 ماه؛ 

          د) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌هاي بالاتر تا یک سال؛ ‌

          هـ) اخراج با رعایت ماده ۲۷ قانون کار. 

ماده ۱۱. کمیته انضباط کار پس از رسیدگی به تخلف یا تخلفات کارمند در صـورت احـراز آن در مورد هر پرونده صرفاً یکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهد نمود و چنانچه تخلفات احراز شده از طبقات مختلف باشد، از تنبیهات مقرر در طبقه بالاتر منظور می‌گردد. 

ماده ۱۲. هرگاه کارمندی که به موجب تصمیم کمیته انضباط کار، محکومیـت یافتـه اسـت، از تـاریخ محکومیت، به مدت 3 ماه مرتکب تخلف اداري نشود، سابقه مذکور جزء مراتب تخلفاتی وي محسوب نمی‌شود.


فصل چهارم: رسیدگی

ماده ۱۳. کمیته انضباط کار براساس گزارش ارجـاعی از سـوي سرپرسـتان، مدیر یا مـدیران و سـایر مقامات بالاتر شروع به رسیدگی می‌نماید. 

ماده ۱۴. هرگاه رسیدگی به تخلفات کارمند به تشخیص کمیته انضـباط کـار مسـتلزم اسـتفاده از نظـر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد بـه کارشـناس ذي‌ربـط یـا واحـد بازرسـی ارجـاع می‌شود. 

ماده ۱۵. چنان‌چه کارمند به سبب شکایت کارفرما از سوي مراجع قضـایی توقیـف گـردد، در مـدت توقیف، قرارداد وي به حال تعلیق در می‌آید. کارفرما مکلف است در ایام تعلیق تـا تعیـین تکلیـف از سوي مراجع ذي صلاح، براي رفع احتیاجات خانواده او، حداقل ۵۰ درصـد حقـوق ماهیانـه وي را بـه صورت علی‌الحساب پرداخت نماید. اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود، مدت تعلیق جزء سابقه خدمت وي محسوب و حقوق و مزایاي او پرداخت می‌گردد. 

ماده ۱۶. کمیته انضباط کار، مـوارد اتهـامی را تعیـین و بـرگ تفهـیم اتهـام را جهـت ابـلاغ تنظـیم می‌نماید. 

     تبصره 4. واحد امور اداري شرکت موظف است، اسناد تفهیم اتهام صادره توسـط کمیتـه انضـباط کـار را حداکثر ظرف مدت ۵ روز به کارمند ابلاغ نماید. در صورت عدم وجود واحد اداري، کمیته خود اقدام به این امر می‌نماید. 

ماده ۱۷. کارمند خاطی باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام، دفاعیه خود را کتباً ارایه نماید. این مدت در صورت تقاضاي مهلت، بنا به تشخیص کمیته تا ۵ روز دیگر قابل تمدید است. 

     تبصره 5. در صورتی که کارمند خاطی جهت دفاع، درخواست مدارك نماید، کمیته انضباط کـار مکلـف اسـت مدارك مزبور را در اختیار وي قرار دهد. 

     تبصره 6. چنانچه کارمند خاطی در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارائه ننماید، کمیته انضـباط کـار بـراسـاس مدارك موجود به موارد اتهامی رسیدگی می‌نماید. 

ماده ۱۸. کمیته انضباط کار مکلف است کارمند خاطی را براي حضـور در تمـام جلسـات رسـیدگی دعـوت نماید. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. 

     تبصره 7. وقت جلسه باید طوري تعیین شود که فاصله بـین ابـلاغِ وقـت و روز جلسـه، کمتـر از دو روز نباشد. در صورت وجود عذر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته، وقت دیگري تعیـین می‌گردد. 

     تبصره 8. تخلفاتی که از منظر حقوقی جرم تلقی می‌شود، پس از اثبات در محاکم ذیصلاح مربوطه قابلیت تصمیم‌گیری از سوی کمیته را خواهند داشت.


فصل پنجم: اتخاذ تصمیم، ابلاغ و اجراي تصمیم کمیته انضباط کار

ماده ۱۹. کمیته انضباط کار پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسـناد و مدارك موجـود در پرونـده و توجه به دفاعیات کارمند خاطی پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گـرفتن مـواردي از جملـه میـزان زیـان وارده، آثار سوء اجتماعی و اداري، وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سـوابق کارمند بـه طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می‌نماید. 

     تبصره 9. در صورتی که کمیته انضباط کار براساس مدارك موجود، ارتکـاب تخلـف از سـوي کارمند خاطی را احراز نکند، او را تبرئه می‌نماید. 

ماده ۲۰. واحد امور اداري موظف است، تصمیمات کمیته انضباط کار را حداکثر ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ اتخاذ تصمیم، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید. 

     تبصره 10. هرگونه خودداري یا جلوگیري از ابلاغ یا اجراي تصمیمات کمیته انضباط کار ممنـوع و بـا متخلفان طبق مقررات این آیین‌نامه رفتار خواهد شد. 

     تبصره 11. در صورتی که کارمند خاطی در وضعیتی باشد که اجراي فوري تصمیم کمیتـه انضـباط کـار درباره وي ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادرکننده تصمیم، گزارش شده و به محض حصول امکـان، اجرا می‌گردد.

     تبصره 12. تصمیمات کمیته انضباط کار قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.


فصل ششم: سایر مقررات

ماده ۲۱. اصلاح یا تغییر تصمیمات کمیته انضباط کار، صرفا در مواردي که کمیته تصمیم‌گیرنده بـا اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد تصمیم متخذه از لحاظ شکلی یا ماهوي مخدوش است، امکان‌پذیر می‌باشد. 

ماده ۲۲. چنانچه تخلف کارمند پس از قطع همکاری یا بازنشستگی کشف شود، قابلیت طرح در کمیته انضباط کـار را نداشته و در صورت ضرورت، مراتب از طریق مراجع ذي‌صلاح، قابل پیگیري می‌باشد. 

ماده ۲۳. مرگ کارمند خاطی قبل از اتخاذ تصمیم کمیته انضباط کار، موجب توقـف رسـیدگی و مختومـه شدن پرونده می‌گردد. حکم این ماده در صورت ضرورت، مانع پیگیري از طریق سایر مراجع ذي‌صلاح نمی‌باشد. 

ماده ۲۴. تمامی کارمندان و واحدهاي شرکت مکلفند، همکاري‌هاي لازم را با کمیتـه انضـباط کـار و دبیرخانه آن به عمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیـین شـده در اختیـار آن‌ها قرار دهند. 

ماده ۲۵. در صورتی که هر یـک از اعضـاي کمیتـه انضـباط کـار مرتکـب تخلفـات منـدرج در ایـن آیین‌نامه گردد، عضویت او در مدت رسیدگی به تخلف وي، به حالت تعلیـق در خواهـد آمـد. در ایـن صورت یکی از اعضاي جانشین همسو با سمت عضو معلق شده، در کمیته انضباط کار، حضور خواهد داشت. چنانچه که تخلف عضو معلق شده احراز نشود، بعـد از اتمـام رسـیدگی و بـه مدت باقی‌مانده از دوره عضویت، مجدداً به عضویت کمیته انضباط کار در خواهد آمد. 

ماده ۲۶. کارفرما مکلف است، مفاد این آیین‌نامه را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی کارگران رسانده و نسخه‌اي از آن را در مکان‌هاي عمومی شرکت نصب نماید. 

ماده ۲۷. این آیین‌نامه مشتمل بر 27 ماده و 12 تبصـره، در مورخ 12/05/1400 به تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیده و از تاریخ مذکور قابل اجرا بوده و هرگونه تغییرات بایستی به تایید مرجع مذکور برسد.


برگشت به لیست
برگشت به خانه